Hašené vápno pro vaše stavby
Jediná nabídka v ČR kvalitně vyhašeného vápna pro obnovu i novostavbu

 

Home

Historie vápna

Technologie

Nabídka a cena

Kontakt

 

Naše firma se zabývá zpracováním nehašeného vápna oxidu vápenatého (CaO)a následným mokrým hašením, kdy vzniká hašené vápno, tedy hydroxid vápenatý (Ca(OH)2). Pro výrobu se používá vysoce čistý vápenec, který obsahuje od 95 až do téměř 100% uhličitanu vápenatého (CaCO3). Proto jsou také vápna z nich pálená velmi čistá. Hašení je složitý proces, který vyžaduje velké zkušenosti s prací s nehašeným vápnem, a navíc dodržování přísných bezpečnostních opatření. Vzniká při něm horká žiravina, která může velmi rychle poleptat kůži nebo při zasažení vážně poškodit oči.

Po vyhašení je vápenná kaše uložena k odležení, kde dochází kontaktu s vodou k dohašení vápna, ale především k celé řadě fyzikálně chemických dějů mezi vápnem a vodou. Postup odležení vápeného pojiva má podstatný vliv na jeho výslednou kvalitu. Protože časem se kvalita správně uložené vápenné kaše zlepšuje, měla by doba uložení být co nejdelší. Při hašení vápna vznikají různě velké krystalky v podobě sloupečků, destiček anebo jejich shluků. Velikost částic vápenného pojiva rozhoduje o kvalitě pojiva. Ve vápenné kaši dochází k rozpadu dlouhodobě a samovolně. Tím dochází ke zlepšování vaznosti pojiva a schopnosti zadržovat vodu.

Zdroj: Dagmar Michoinová Příprava vápenných malt v péči o stavební památky